ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | Octobre | October

ᑳᓯ ᐊᐳᑎᐊᕐᔪᒃ | Kathy Aputiarjuk

ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥᐅᒍᓯᒪᔪᖅ ᑲᒃᑲᓛᒍᓂᕐᒥᓂ ᐅᕕᒃᑲᐅᓂᕐᒥᓂ, ᐃᓕᓴᓕᕐᑐᖅ ᒪᓐᑐᔨᐊᓚᒥ ᐃᓕᓴᕐᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐃᓚᐅᕐᑐᐃᒋᐊᕐᑐᓯᒪᑦᓱᓂ. ᑳᓯ ᐊᐳᑎᐊᕐᔪᒃ Vanier College-ᒦᑦᑐᖅ ᐃᓕᓴᕐᓱᓂ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖕᖏᖑᐊᕈᓯᓕᕆᓂᕐᓂᒃ. ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓯᒪᔪᖅ ᐊᖓᔪᕐᖄᖃᕐᓱᓂ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᔩᓐᓂᒃ, ᐊᔭᒃᑯᒥᓅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕐᑕᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᓯᐅᑉ ᐊᓈᓇᖓ ᐃᖕᖏᐸᑦᑎᓗᒋᒃ ᐊᔭᖓᑕ ᐊᖑᑎᖓ ᑯᑭᑕᐸᑦᑎᓗᒍ. ᑳᓯ ᑯᑭᑕᐸᒋᐅᕐᓴᓯᔪᕕᓂᖅ ᐃᖕᖏᖑᐊᖃᑕᐅᒍᓐᓇᓯᒍᒪᑦᓱᓂ ᐊᓕᐊᖕᖑᐊᑐᓄᓗ ᐃᓚᐅᕙᒍᒪᑦᓱᓂ. ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᐊᓂᒍᕐᑎᓗᒍ, ᐅᓪᓗᒥ ᐱᖕᖑᐊᕈᑎᖃᕈᓐᓇᓕᕐᑐᖅ ᑯᑭᑕᐸᐅᑎᒥᒃ, ᓂᑦᔭᐅᑎᐊᓗᒻᒥᒃ, ᑯᑭᑕᐸᐅᑎᐊᕈᕐᒥᒃ ᕿᔪᒻᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᑦᔭᐅᑎᒥᒃ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᓯᒪᑦᓱᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑕᑯᓐᓇᓱᓂ. ᖃᕆᑕᐅᔮᐱᓕᒃ ᐊᑦᔭᑲᑦᑕᓲᒥᓂᒃ ᑐᓴᕐᓂᕆᔭᒥᓂᓗ ᐃᖕᖏᖑᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᑎᓱᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖕᖏᖑᐊᕈᓰᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᕙᓪᓗᓱᑎᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ. ᑲᔭᑦᔭᕆᐅᕐᓂᒥᔪᖅ 2019-ᒥ, ᐃᓅᓯᖓᑕ ᐊᓯᑦᔨᓯᐊᕈᑎᖓᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᕈᑎᖃᕐᓱᓂ, ᐊᑎᓕᒻᒥᒃ ᐃᓕᓵᑦ ᓯᑯᒦᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑐᓂ ᐱᓯᑎᖕᖑᐸᓪᓕᐊᓯᒪᑦᓯᐊᓱᓂ. ᐊᑕᐅᓯᕕᑦᓱᓂ ᑕᑯᓐᓇᑕᐅᖃᑎᖃᕐᓯᒪᔪᖅ ᐋᓂ ᑯᐊᑕᒥᒃ ᑲᑕᑦᔭᖃᑎᖃᕐᓱᓂ, La Nuit d’Afrique-ᒥ ᐊᐅᔭᒥ 2023-ᒥ ᐱᓯᑎᖕᖑᓯᒪᓕᕐᓱᑎᒃ ᓄᓇᕕᒃ ᓯᕗᓂᑦᓴᕘᒥ.
ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓱᓂ ᐊᓕᐊᒋᔭᕐᒥᓂᒃ ᐃᓚᖃᓲᖅ ᐱᒻᒪᕆᓐᓇᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖔᓪᓚᕆᖏᓐᓂᒃ ᐊᓕᐊᒋᒻᒥᔭᕐᓂᒃ ᐊᑑᑎᖕᖏᓚᕿᐅᑎᓂᒃ. ᓄᓇᕕᒃ ᓯᕗᓂᑦᓴᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕐᓂᒦᑦᓱᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒧᑦ ᐃᓕᒐᓱᐊᕐᓃᑦ ᖃᓂᓪᓕᕙᓪᓕᐊᓕᕐᑎᓗᒋᑦ. Vanier College-ᒧᑦ ᐃᓕᒐᓱᐊᕋᔭᕐᓂᖓ ᐅᖃᕐᑕᐅᓕᕐᑐᕕᓂᖅ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓭᕕᒻᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᑦᓱᒍᓗ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᔨᓪᓚᕆᐅᕋᑕᖕᖏᒋᐊᖓ. ᑳᓯ ᖃᐅᔨᒪᓪᓚᕆᓚᐅᔪᖕᖏᑐᖅ ᐊᖏᕐᑕᐅᒐᔭᕐᒪᖔᒻᒥ ᒐᓗᐊᕐᓱᓂ ᐃᓕᒐᓱᐊᓯᑐᐃᓐᓇᑐᕕᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᖕᖏᑯᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓱᓂ John Abbot College-ᒥᒃ. ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᕕᒧᑦ ᐃᑎᕈᓐᓇᓚᖓᒍᓂ, 3-ᓂᒃ ᐊᑑᑎᒋᐊᖃᕐᓯᒪᔪᖅ: ᑐᓵᑦᓯᐊᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓗᓂ, ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᐅᑎᖃᑦᓯᐊᓂᐊᕐᒪᖔᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᑕᐅᓗᓂ ᐱᒍᓐᓇᒪᖔᑦ ᐆᑦᑐᕋᕐᑕᐅᓗᓂ ᐃᖕᖏᓗᓂ ᒪᕐᕈᐃᓂᒃ ᐊᑯᓂᓂᑕᑦᓴᔮᓐᓂᒃ ᐃᖕᖏᖑᐊᕈᑏᓐᓂᒃ. ᐱᔭᕇᕐᓱᓂ ᐃᓘᓐᓀᓂᒃ, ᖁᓚᓚᐅᔫᖅ ᐊᓂᒍᐃᑦᓯᐊᓂᐊᕐᒪᖔᒻᒥ ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᐅᑎᖃᑦᓯᐊᓂᐊᕐᒪᖔᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᕐᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᑦᓯᐊᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᔫᖅ ᐊᓯᒋᓐᓂᒃ ᒪᕐᕈᐃᓂᒃ, ᑌᒪ ᐊᐅᔭᒥ ᐃᓕᓴᖁᔭᐅᓕᕐᑐᕕᓂᖅ ᒪᕐᕉᓄᑦ ᐃᖕᖏᑎᓂᒃ ᐃᓕᓭᔩᓐᓄᑦ. ᐊᐅᔭᒥ ᐃᓕᓴᕈᒪᓚᐅᔪᖕᖏᑐᖅ ᐊᓇᕐᕋᕈᒪᓚᐅᔪᒐᒥ ᐃᓚᒥᓃᒋᐊᕐᑐᓗᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᐅᔦᑦ ᑕᕐᕿᖏᓐᓂ ᓯᕗᓪᓕᐹᒥ, ᒪᓐᑐᔨᐊᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓕᓚᐅᔪᒻᒥᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᒍᐃᑦᓯᐊᓱᓂ ᐊᐅᔭᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᑌᑦᓱᒪᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ. ᐊᖏᖕᖏᑑᑐᐃᓐᓇᓕᓚᐅᔪᒻᒥᔪᖅ ᐅᑎᖁᔭᐅᑦᓱᓂ ᐃᓕᓴᕐᓂᐅᑉ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᖏᑦᑕ ᓯᕗᓪᓕᐹᖓ ᐱᒋᐊᕐᑎᓗᒍ ᐊᓇᕐᕋᒥᓂᒃ ᕿᒣᓯᒪᒍᒪᖕᖏᒧᑦᓭᓇᖅ ᑌᒣᒍᒪᖕᖏᓚᕆᓚᐅᔪᒐᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᒪᑐᐃᓐᓇᓚᐅᔫᖅ ᐅᑎᕆᐊᖃᕆᐊᒥᒃ. “ᑕᒐ ᑕᒫᓃᓕᕐᖁᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐱᑦᓯᐊᕿᓐᓂᕋ ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᕐᓱᓂ” ᓚᓚᐅᕐᑐᖅ.
ᐃᓕᓴᕐᓂᒥᓂᒃ ᐊᓕᐊᒋᔭᓕᕐᕈᐊᖅ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒋᐊᕐᐸᓱᓂᓗ ᑐᓵᒍᓯᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᓐᓇᓂᕐᒥᓂᒃ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᓂᕐᒥ ᐃᓛᓐᓂ ᐊᓇᕐᕋᕈᒪᓪᓕᐸᒃᑲᓗᐊᕐᓱᓂ. ᐅᐃᓚᕿᐅᑎᖃᕐᓯᒪᔪᖅ, ᐃᓛᓐᓂ ᐱᒐᓱᐊᒻᒪᕆᒋᐊᖃᕐᐸᑲᓗᐊᕐᓱᓂ, ᑌᒣᒻᒪᑦ ᐃᖕᖏᖑᐊᕈᓯᓂᒃ ᐊᓪᓚᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᖕᖏᑫᓐᓇᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᒍᒪᓕᕐᒪᖔᒻᒥ ᑲᔪᓯᒍᒪᓛᕐᒥᓂᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓛᕐᓱᓂ ᓯᕗᓪᓕᐹᖅ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᔪᓂ ᐃᓕᓴᕐᓇᒥ ᐊᓂᒍᕐᐸᑦ. ᓯᕗᓪᓕᒥ ᐱᔭᕐᓃᓘᖃᑦᑕᓚᐅᔫᖅ, ᐃᓚᖃᕋᒥ ᐊᓇᕐᕋᒥᓂ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᕐᓯᒪᓕᕋᒥ ᐃᓄᑑᓯᑦᓱᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑑᑎᓯᒪᔭᒥᓄᑦ ᓄᐃᑦᓯᓕᐅᒥᓯᒪᓂᕋᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᒻᒥᓂᕿᒋᐅᕐᓴᓂᕐᒥᒃ.
ᑳᓯ ᓱᒃᑫᑐᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᖕᖏᖑᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐊᓪᓚᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᓕᕐᑐᖅ; ᐅᓪᓗᒥᐅᓂᖓᓂ, ᐃᖕᖏᖃᑎᖃᓲᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᒥᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎᐅᓲᒍᑦᓱᓂ. ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᖃᑎᖃᕐᓯᒪᔪᖅ ᕿᒧᑦᔪᐃᑦ ᐱᖕᖑᐊᑎᓂᒃ, ᐊᓯᐊᒍᓪᓗ ᐊᑦᓴᑕᐅᑎᔭᖃᑎᖃᕐᓯᒪᑦᓱᓂ ᕗᐃᓕᔅ ᑕᒍᓐᓈᒥᒃ, ᔭᓱᐊ ᕼᐊᐅᓕᒥᒃ, ᔮᓂ ᓵᓐᑕᒥᒃ, ᔫᕆᓂᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖃᑎᒌᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᕐᖃᐅᒪᓚᐅᕐᑐᖅ. ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᔨᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᐅᔮᕐᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᖕᖏᖃᑎᖃᕆᐊᒥᒃ ᐊᓕᐊᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᕐᒥ ᑌᒣᑦᓭᓇᕈᒪᑦᓱᓂ. ᐱᑦᓯᐊᕈᑎᖃᓲᖅ ᐃᖕᖏᖑᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᐊᕈᑎᒋᑦᓱᒍ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᑦᓯᐊᓱᓂ, “ᐃᑉᐱᒋᔭᑎᑦ ᐃᑉᐱᒋᒋᐊᓕᑎᑦ, ᑕᒪᓐᓇᑕᒐ ᐱᑦᓯᐊᕈᑕᐅᓲᖅ,” ᓚᓚᐅᕐᓱᓂᓗ ᐃᖕᖏᖑᐊᕈᓯᖅ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓄᐃᑎᓲᖅ.
ᐅᕕᒃᑲᖅ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᔨ ᙯᖁᔭᐅᓯᒪᕐᖃᒥᖅ ᐃᓚᐅᖁᔭᐅᑦᓱᓂ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᐅᑉ ᐃᖕᖏᕈᓯᖓᓂᒃ ᐃᖕᖏᖑᐊᕐᑐᓄᑦ ᓯᕗᓕᕐᑕᐅᓚᐅᔫᒧᑦ ᐱᑐᕆᔅ ᑎᐊᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓕᐊᓇᕐᓂᓴᖁᑎᖃᓕᕐᓱᓂ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᓕᕆᐊᒥᒃ ᑕᑭᓂᕐᓴᓂᒃ ᐱᖕᖑᐊᖃᑎᒋᕙᑦᓱᒍ ᐃᓂᕐᓯᔨᒥᓂᒃ, ᐱᑐᕆᔅ ᑎᐊᑉ ᐊᑦᓴᓇᕐᑎᖓᓂᒃ, ᒫᒃ ᕗᐃᑕᓐᒥᒃ. ᐃᓂᕐᑕᐅᓛᕐᓂᖓ ᑐᓵᒐᑦᓴᐅᓕᕐᑎᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᒋᐊᙯᓐᓈᑐᖅ ᑌᒣᓕᖓᓕᕐᒪᑦ ᙯᓛᕐᖁᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒐᓱᐊᕐᓗᒍ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᐃᑦᓯᕕᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᓄᑕᐅᓪᓕᑎᕐᓂᐅᔭᓕᕋᑦᑎᒍ.

Originaire de Kangiqsualujjuaq où elle a vécu les premières années de sa vie, Kathy Aputiarjuk est maintenant à Montréal pour poursuivre ses études. Elle étudie la musique professionnelle et les techniques de chant au Collège Vanier. Elle a grandi avec des parents musiciens; ils avaient l’habitude d’aller chez sa tante où elle et sa mère chantaient tandis que son oncle jouait de la guitare. Kathy a voulu commencer à apprendre à la guitare pour pouvoir jouer avec eux et participer aux réjouissances. Quelques années plus tard, elle maîtrise la guitare, le piano, le ukulélé et l’accordéon, qu’elle a appris seule avec l’aide d’Internet. Elle a un carnet qui la suit partout, où elle note les chansons qu’elle aime, et celles-ci sont généralement écrites en inuktitut. Elle a commencé à pratiquer le chant de gorge en 2019, lors du départ d’une expédition qui a changé sa vie, appelée “Student on Ice”, et elle a progressivement appris d’autres chansons au fil des ans. Elle a donné un concert, avec sa partenaire de chant de gorge Annie Gordon, à La Nuit d’Afrique à l’été 2023, après avoir pratiquées ensemble durant leurs études au programme Nunavik Sivunitsavut.
Apprendre ce que l’on aime s’accompagne de défis et de sacrifices. Lorsqu’elle suivait le programme Nunavik Sivunitsavut, les dates limites pour les demandes d’admission au collège approchaient. On lui a suggéré de s’inscrire au programme de musique du Collège Vanier, étant donné qu’elle était musicienne amateure. Kathy n’était pas sûre d’être acceptée, mais elle a tout de même posé sa candidature, ayant toutefois le Collège John Abbott pour deuxième choix. Pour pouvoir être acceptée au Collège, elle avait trois étapes à franchir : un test auditif, un test théorique et une audition pour chanter deux chansons pop classiques. Après avoir tout terminé, elle était certaine d’avoir échoué le test théorique, mais confiante des deux autres. Ainsi, les deux professeurs de chant lui ont dit de suivre le cours d’été afin d’être acceptée. Elle a hésité à suivre le cours d’été parce qu’elle voulait rentrer chez elle pour être avec sa famille, mais au premier mois de l’été, elle s’est décidée à aller à Montréal et a réussi le test d’évaluation cette fois-ci. Elle a encore hésité à revenir au début du semestre en pensant qu’elle serait à nouveau loin de chez elle, ce qui l’effrayait, mais elle savait qu’elle devait revenir. “Maintenant que je suis ici, ma voix s’améliore”, dit-elle.
Elle adore le programme, améliorant sa formation auditive et la théorie musicale, même si elle s’ennuie parfois de chez elle. Cela lui a ouvert les yeux, cela représente beaucoup de choses à gérer de temps en temps, alors elle fait une pause dans l’écriture de chansons et verra ce qu’elle ressent à l’idée de continuer après la fin du premier semestre. Elle a trouvé cela difficile au début, parce qu’elle est passée de la vie de famille à vivre seule, mais elle dit que l’expérience l’aide à acquérir de l’indépendance.
Kathy écrit lentement ses propres chansons; en attendant, elle chante des reprises et collabore avec d’autres Inuit. Elle a collaboré avec le groupe Qimutjuit, a jouée avec Willis Tagoona à la batterie une autre fois, Joshua Haulli, Johnny Saunders, Juurini et Inuqatigiit entre autres. Elle aime chanter avec d’autres artistes sur scène et aimerait continuer à le faire à l’avenir. Son astuce pour écrire des chansons est de le faire quand il y a beaucoup d’émotions qui débordent, “vous devez ressentir vos sentiments, c’est le truc”, de cette façon la chanson se crée facilement, a-t-elle ajouté.
La jeune artiste a récemment été invitée à participer à la chanson thème d’Isuarsivik, dirigée par Beatrice Deer, plus excitant encore, elle travaille sur un EP (extended play), avec son producteur, le batteur de Beatrice Deer, Mark Wheaton. La date de sortie n’est pas encore annoncée alors revenez nous visiter pour la découvrir, nous mettrons cette page à jour.

Lived in Kangiqsualujjuaq her early years of her life, she now studies in Montreal furthering her education. Kathy Aputiarjuk goes to Vanier College as a Professional Music and Song Techniques student. She grew up with musical parents, they used to go to her aunt’s place where the hostess and Kathy’s mother would sing while the aunt’s husband would play the guitar. Kathy started to learn to play the guitar to be able to jam with them and be part of the fun. Years later, she now plays the guitar, piano, ukulele and accordion, which she taught herself with the help from the internet. She has a notebook that follows her around, where she keeps songs that she likes, and the songs usually are written in Inuktitut. She also started throat singing in 2019, while departing a life altering expedition, called the Student on Ice and she has gradually learned more songs throughout the years. She did one gig with her throat singing partner Annie Gordon, at La Nuit d’Afrique in the summer of 2023 after they had improved their skills at Nunavik Sivunitsavut.
Learning what you love comes with challenges as well as sacrifices. When she was at Nunavik Sivunitsavut Program, and the deadlines for college applications neared. She got a suggestion to go to Vanier College in the music program considering that she was an amateur musician. Kathy wasn’t sure she would be accepted but she applied anyway, and she also had John Abbott College in mind as a backup. To be able to go into the college, she had 3 steps to do: Ear training test, theory test and an audition to sing two classical pop songs. After finishing everything, she was sure she wouldn’t pass the theory test, but she felt decent about the other two, then got told to do the summer course by the two voice teachers. She hesitated to do the summer course because she wanted to go back home to be with family, but into the first month of summer, she still went to Montreal and passed the summer evaluation test this time. She hesitated yet again on coming back at the beginning of the semester thinking of being away from home all over again which dreaded her, but she knew that she had to come back. “Now I’m here and my voice has been improving” she says.
She is loving the program, bettering her ear training and theory side of music even though she gets a little home sick sometimes. It has opened her eyes, though it is a lot to handle from time to time, so she is taking a break on songwriting and will see how she feels about continuing after the first semester ends. She found it difficult at first, because she went from being with a family of four people in a house to living alone, but she says the experience helped her built independence.
Kathy is slowly writing her own songs; in the meantime, she sings covers and collaborate with other Inuit. She has collaborated with the Qimutjuit band, had Willis Tagoona on the drums another time, Joshua Haulli, Johnny Saunders, Juurini, and Inuqatigiit as she remembers. She enjoys singing with other artists on stage and would like to continue doing so in the future. Her trick for writing songs is to do it when there’s a lot of emotions overflowing, “you got to feel your feelings, that’s the trick,” that way the song easily creates itself she added. The young artist was recently invited to be part of the Isuarsivik Anthem song that was led by Beatrice Deer and what’s even more exciting is that she is working on an EP (extended play), with her producer, Beatrice Deer’s drummer, Mark Wheaton. The release is yet to be discussed so come and visit this page to find out as we will update it.

ᖃᐅᔨᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᑎᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ / Découvrir plus sur l’artiste / Know more about the artist: Facebook Page
Instagram
You Tube Channel

ᐊᓪᓚᑐᖅ | Texte de | Text by: Jessie Fortier Ningiuruvik